algemene voorwaarden B2B

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B

BV EDDY DE PRINS


  1. Elke commerciële relatie welke bv Eddy De Prins aangaat wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Onderhavige algemene voorwaarden dienen samen gelezen te worden met eventueel bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in offertes en/of andere schriftelijke stukken van bv Eddy De Prins, welke laatste voorrang genieten bij tegenstrijdigheid. De algemene voorwaarden van bv Eddy De Prins primeren steeds op de algemene voorwaarden van de klant. Deze algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst overhandigd aan de klant. Deze voorwaarden worden geacht welbewust gelezen, goedgekeurd en aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst. De verstrekte diensten en werkzaamheden worden duidelijk omschreven in de offerte.

   +opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot 30 dagen.

  Prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen hetzij als forfaitaire prijzen, werden vastgesteld op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord  van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie met minstens 5% gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P(a.s/S + b.i/l +c).

  1. Een bestelling of opdracht wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling en ondertekening door bv Eddy De Prins.

  Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte/bestelbon/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de offerte/bestelbon/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd.

  Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

  1. Bv Eddy De Prins kan slechts overgaan tot inplanning van de uitvoering van de werken nadat alle dienstige stukken hiertoe ondertekend door de klant werden teruggezonden en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald.

  Niet betaling van een vooropgesteld voorschot geeft bv Eddy De Prins het recht de werken onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, onverminderd het gestelde verder in deze algemene voorwaarden.

  1. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. De klant neemt alle initiatieven zodat bv Eddy De Prins haar werkzaamheden totaal vrij en zonder belemmeringen kan uitvoeren, van bij de opstart tot aan de beëindiging ervan. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd. Bv Eddy De Prins stelt de klant hiervan schriftelijk in kennis. De werf dient door de klant voorzien te worden van elektriciteit en water. De klant zorg voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
  2. Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. De klant kan er zijn betalingsverbintenissen niet door opschorten.

  De leveringsdatum kan door bv Eddy De Prins worden uitgesteld indien een leverancier van bv Eddy De Prins nog niet met de productie gestart is of indien materialen niet voorradig zijn.

  Het uitstel, of de niet levering, alsook de vertraging in de uitvoering van werken geeft geen aanleiding tot een recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

  Leveringstermijnen kunnen op initiatief van bv Eddy De Prins worden geschorst indien de klant nalaat één van diens contractuele verbintenissen na te leven.

  1. De opmeting vindt plaats op het ogenblik dat alle raam- en deuropeningen afgewerkt zijn, waarbij de dorpels werden geplaatst. Dit ogenblik dient aan bv Eddy De Prins door de klant meegedeeld. Ingeval alle openingen niet klaar staan en de klant verlangt dat bv Eddy De Prins op voorhand met de fabricatie aanvangt, dan kan bv Eddy De Prins in geen enkel geval worden aansprakelijk gesteld wat betreft de juistheid van de opgegeven maten.
  2. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt bv Eddy De Prins geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiend schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. Voorzieningen opgelegd door een veiligheidscoördinator zijn niet in offertes voorzien tenzij anders vermeld. Bijkomende voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.
  3. De EBP-voorschriften opgelegd door de EBP-adviseur zullen door de klant schriftelijk worden overhandigd alvorens de werken te starten. Voorschriften niet conform de gegeven offerte/overeenkomst zullen worden doorgerekend aan de klant.
  4. Voor wat betreft trappen en binnendeuren dient men een relatie luchtvochtigheid te respecteren van min. 45% en max. 70% en een temperatuur omstreeks 20°C. Indien bv Eddy De Prins kan aantonen dat dit luchtvochtigheidspercentage en deze temperatuur niet gerespecteerd worden door de klant, dan kan bv Eddy De Prins niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade.
  5. 11. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door bv Eddy De Prins geheel of gedeeltelijk, al kan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil. De volgende niet-limitatieve lijst van voorbeelden worden alleszin als gevallen van overmacht beschouwd: staking of lock-out, lock down, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswegen, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

  In geval van overmacht worden de verplichtingen van bv Eddy De Prins opgeschort, ook zonder het verzenden van een voorafgaandelijke schriftelijke mededeling. Bv Eddy De Prins zal in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Bv Eddy De Prins behoudt het recht om de overeenkomst te verlengen met de duur van de overmacht. In geval de overmacht langer dan één maand zou duren, is bv Eddy De Prins gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder dat zij tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

  1. Betwistingen over gebrekkige of niet conforme goederen, dan wel over levering, uitvoering of facturatie dienen te geschieden binnen de 8 dagen na levering, uitvoering en/of facturatie en dit bij aangetekende zending. Bv Eddy De Prins is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.

  Eventuele kleurverschillen in materialen worden nooit als zichtbaar dan wel verborgen gebrek weerhouden, doch zijn eigen aan de door bv Eddy De Prins gebruikte materialen.

  Hout en natuursteen zijn natuurproducten, afwijkingen in kleuren en structuur kunnen voorkomen. Bij gelakte deuren kunnen kleurverschillen optreden.  Niets van dit alles kan een reden zijn tot klacht of schadevergoeding.

  Bij gebruik van onbehandelde houtsoorten zullen windbarsten en/of scheuren geen aanleiding kunnen geven tot klacht of vergoeding.

  Geringe afwijkingen in kleur, glans en structuur t.o.v. toonzaalmodellen en monsters zijn mogelijk alsook beïnvloedbaar door licht en atmosfeer.

  Het opstoppen en bijwerken van niet- en nagelgaatjes behoort niet bij de plaatsing en is ten laste van de klant.

  1. De goederen worden steeds afgeleverd op de werf van de klant, doch worden verondersteld te zijn ontvangen in de magazijnen van bv Eddy De Prins.

Daarnaast staat de klant vanaf de levering op de werf verder in voor schade aan en vervreemding van het materiaal en neemt deze hiervoor een gegoede verzekering (ruime en aangepaste ABR-polis voor afdelingen 1 en 2), ook voor brand en stormschade.

Alle geleverde materialen blijven eigendom van bv Eddy De Prins tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aannemingssom. Bv Eddy De Prins kan bij niet – betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen.

Bv Eddy De Prins houdt zich daarbij het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, slechts indien deze gedeeltelijk is.

Tot de volledige betaling van de prijs is het voor de klant verboden de goederen aan een derde te verkopen of deze goederen in pand te geven. Bij terugvordering van de goederen wegens dit eigendomsvoorbehoud zal het eventueel betaalde bedrag als schadevergoeding aan bv Eddy De Prins toekomen.

 1. De klant is jegens bv Eddy De Prins aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal bv Eddy De Prins ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Bv Eddy De Prins is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere behandeling ook aan bv Eddy De Prins gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan.
 2. Schadeaanspraken naar bv Eddy De Prins toe zijn steeds alhier bedongen wederzijds akkoord beperkt tot maximaal:

aanspraken op vervanging door gelijkwaardige materialen danwel gelijkwaardige heruitvoering, aan te beleveren door bv Eddy De Prins;

eventueel toepasselijke verzekerings- tussenkomsten;

de effectieve contractswaarde van het betreffende onderdeel of deeluitvoering, met uitsluiting van alle andere schade.

Bv Eddy De Prins draagt geen enkele aansprakelijkheid op grond van artikel 544 B.Wb.

 1. Bv Eddy De Prins zal enkel maar gehouden zijn tot het vrijwaren voor verborgen gebreken indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan en volgende drie voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

het gebrek maakt de zaak in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk wordt vermeld;

de goederen werden deskundig gemonteerd en geplaatst;

de goederen werden en worden in normale omstandigheden gebruikt.

De waarborg voor verborgen gebreken kan niet worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, bij slecht onderhoud, wijziging door de klant, demontage of reparatie door een niet gekwalificeerd persoon.

Om als klant beroep te kunnen doen op de waarborg voor verborgen gebreken dient deze iedere klacht in verband met verborgen gebreken aangetekend mee te delen binnen de 8 dagen nadat deze het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten vaststellen.

Conventioneel wordt overigens bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. 3 maanden beloopt vanaf de datum van de ontvangst van de goederen.

Inzake zowel zichtbare als verborgen gebreken waarbij de aansprakelijkheid van bv Eddy De Prins zou kunnen weerhouden worden, blijft haar aansprakelijkheid alleszins beperkt tot de vervanging ervan en maximaal het bedrag van de bedongen koop- dan wel uitvoeringssom, wat dat onderdeel betreft.

De garantie welke bv Eddy De Prins voorziet in verband met door andere firma’s aangeleverde en mee verwerkte goederen zal steeds naar termijn en omvang beperkt zijn tot de garantietussenkomsten die vanwege de toeleverancier wordt bekomen.

In alle gevallen zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken.

 1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, betaalbaar op de bedrijfszetel van bv Eddy De Prins.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen van bv Eddy De Prins betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10% per jaar tot datum effectieve betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het totale factuurbedrag met een minimum van € 125,-.

Bij niet-betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft bv Eddy De Prins het onvoorwaardelijke recht de werken stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Indien de werken uit deelopdrachten bestaan, behoudt bv Eddy De Prins zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht niet integraal werd betaald.

Bij het niet nakomen van de betalingsplicht langs de zijde van de klant heeft bv Eddy De Prins het recht om nog niet-geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van bv Eddy De Prins de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling te verhalen op de klant.

Dit alles onverminderd het recht van bv Eddy De Prins de tussen partijen afgesloten overeenkomstig eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanprestatie.

 1. De klant wordt hierbij uitgesloten zich te beroepen opzichtens bv Eddy De Prins op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering.

De klant kan m.a.w. diens betalingsverbintenissen niet opschorten, om welke redenen ook. De klant kan zich m.a.w. niet verschuilen achter beweerdelijk vastgestelde gebrekkige prestaties of niet geheel afgerond zijn van de opdracht om diens betalingsverbintenis op te schorten.

 1. Bv Eddy De Prins heeft, onverminderd haar recht om vergoeding te eisen van de door haar geleden schade, het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, te ontbinden door middel van de schriftelijke kennisgeving van haar beslissing aan de klant in geval van:

wanprestatie door de klant uit hoofde van huidige overeenkomst;

een geschil van welke aard ook tussen bv Eddy De Prins en de klant;

indien de klant het faillissement heeft aangevraagd, een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd of verkregen of bij elke andere indicatie van insolvabiliteit in hoofde van de klant.

 1. Ingeval van annulatie, vernietiging of geen uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de klant is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 35 % van het totale offertebedrag met een minimum van € 125,- en dit onder uitdrukkelijke mogelijkheid een hogere schade te eisen. E.e.a. laat het recht van bv Eddy De Prins in toepassing van artikel 1794 B.Wb. onverkort.
 2. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
 3. Alleen het vredegerecht te Westerlo en/of de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen. Het Belgisch recht is van toepassing.